Uchwała Rady Gminy

UCHWAŁA Nr. 19/II/95
RADY GMINY w Łącznej
Z dnia 30 marca 1995 roku.


w sprawie: powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Na podst. art.18 ust. 2 pkt lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473 z 1992r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 z 1993r. Nr 17, poz 78 i z 1994r. Nr 122, poz.593/ oraz art.46 ust. 1 ustway z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 1993r. Nr 13, poz. 60 / uchwala się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej , zwany dalej „ Ośrodkiem ”

§ 2.

Do zadań Ośrodka należeć będzie realizacja zadań zarówno własnych, jak i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej.

§ 3.

Ośrodek prowadzić będzie gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1995 roku.

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79