Wspieramy rodziny w Gminie Łączna

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna”

 

W dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Łączna, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wspieramy rodziny w Gminie Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W ramach projektu zaplanowano utworzenie trzech świetlic środowiskowych
na terenie gminy w miejscowościach: Zagórze, Klonów i Czerwona Górka. Projekt skierowany jest do: dzieci w wieku od 7 do 16 lat oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem. W świetlicach prowadzone będą zajęcia dla dzieci:

•          pomoc w odrabianiu lekcji,

•          zajęcia z języka angielskiego,

•          zajęcia z informatyki,

•          zajęcia plastyczne,

•          zajęcia kulinarne,

•          spotkania z logopedom.

 

Dla rodziców przewidziano następujące formy wsparcia:

•          spotkania z psychologiem,

•          wsparcie prawnika.

Koszt całkowity projektu: 1 976 113,25 zł

Wartość dofinansowania łącznie: 1 826 133,09 zł, co stanowi 92,41%

- środki europejskie: 1 679 696,26 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa: 146 436,83 zł

Wkład własny Gminy: 149 980,16 zł

Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2022

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79