Statut

 


 

Załącznik do uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2015r.

 

 

 

S T A T U T

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącznej

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, poz. 2572),

 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity
  Dz. U. z 2011 roku, poz. 1375),

 5. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.),

 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.),

 7. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1442),

 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
  z 2013 roku, poz. 966 ze zm.),

 9. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 163) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 10. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.),

 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, poz. 1027 ze zm.),

 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.),

 13. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, poz. 1493 ze zm.),oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 14. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 15. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202 z późn. zm.),

 16. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.
  z 2013 roku, poz. 1456 ze zm.),oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 17. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych
  do ustawy,

 18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
  z 2014 roku, poz. 567),

 19. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku,
  poz. 1863),

 20. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.
  z 2012 roku poz. 124 z późn. zm.),

 21. niniejszego statutu,

 22. innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka.

§ 2.

 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łączna utworzoną przez Radę Gminy w Łącznej, na podstawie uchwały nr 19/II/95 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30.03.1995r.

 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łączna.

 3. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Łączna.

 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje właściwy miejscowo Wojewoda.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3.

 1. Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

 2. wspieranie rodzin i osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
  oraz ich integracji ze środowiskiem.

 1. Poza działalnością opisaną w ust. 1 Ośrodek realizuje zadania gminy określone ustawą
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą
  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym
  do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą
  o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o Prawo energetyczne, ustawą o systemie oświaty, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych i innymi ustawami.

 

§ 4.

Cele określone w § 3 Ośrodek osiąga poprzez:

 1. przyznawanie świadczeń przewidywanych ustawą o pomocy społecznej, a także wypłacanie przyznanych świadczeń finansowych,

 2. zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 3. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom
  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających realizacji tego zadania,

 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
  i rodzin,

 6. doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja
  ze środowiskiem,

 7. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 8. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb socjalnych,

 9. rozwijanie nowych form pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
  w środowisku,

 10. realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup,

 11. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 12. realizacja zadań wynikających z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

 13. prowadzenie postępowania w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni,

 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym opracowywanie gminnego programu wspierania rodziny,

 15. obsługa organizacyjno-techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praca w Zespole Interdyscyplinarnym
  i Grupach Roboczych, a także opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,

 16. realizacja zadań wynikających z ustawy w sprawie Karty Dużej Rodziny,

 17. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, ich weryfikacja oraz wstrzymywanie
  w przypadkach przewidzianych w ustawie,

 18. przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym
  do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

§ 5.

Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi
i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych
w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

 

§ 6.

 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łączna.

 3. Pozostali pracownicy Ośrodka zatrudniani są przez kierownika Ośrodka.

 4. Do zadań i uprawnień kierownika należą w szczególności:

 1. kierowanie Ośrodkiem i organizowanie jego pracy,

 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 3. sporządzanie planu finansowego, dochodów i wydatków Ośrodka,

 4. realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łączna,

 5. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności Ośrodka w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz przedstawianie potrzeb,

 6. sporządzanie i przekazywanie Wójtowi sprawozdawczości budżetowej.

 1. Kierownik, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Łączna oraz Radę Gminy, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka.

 2. Na wniosek Kierownika pracownicy Ośrodka mogą zostać upoważnieni przez Wójta Gminy Łączna do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach,
  o których mowa w §4, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.

 3. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznawanych Kierownikowi Ośrodka czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Łączna.

 

 

§ 7.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy ustala, w drodze zarządzenia kierownika Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

 

§ 8.

 1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa regulamin pracy, a w sprawach w nim nieuregulowanych – ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych oraz Kodeks Pracy.

 2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik Ośrodka w drodze zarządzenia.

 

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 9.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest jednostką budżetową Gminy Łączna.

 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez Kierownika jednostki na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowanego przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia, jako element do budżetu Gminy.

 4. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie Rady Uchwał lub zarządzeń Wójta Gminy.

 5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, pokrywając wydatki ze środków budżetu Gminy.

 6. Ośrodek rozlicza się z wydatków i dochodów oraz otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

Zmiany lub uzupełnienia Statutu dokonuje Rada Gminy Łączna w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 
Polecamy

 

Dane Teleadresowe

GOPS Łączna

UG Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 041 254-84-79

fax 041 254-84-79