Dodatek węglowy – Nowelizacja

W nawiązaniu do znowelizowanej przez Sejm RP w dniu 15.09.2022 ustawy o dodatku węglowym, informujemy, że niektóre zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (…) stosuje się przepisy
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

– wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

– wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

– korekty deklaracji źródeł ciepła złożone po 11 sierpnia 2022 do centralnej ewidencji emisyjności budynków nie będą uwzględniane, a złożone wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrzone na podstawie złożonej deklaracji do 11 sierpnia 2022.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Informujemy, że ww. zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może wydłużyć terminy zakończenia prowadzonych postępowań.

Informacja

Od dnia  22.08.2022r. do 30 listopada 2022r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

 (Dział świadczeń rodzinnych)

przyjmowane będą wnioski

o dodatek węglowy.

 

Dodatek  węglowy przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  w terminie  do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego  złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-12/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” została wybrana oferta firm:

OfficEco TOMASZ ZIĘTKOWSKI Parszów ul. Złotoglin 64, 27-215 Wąchock, oferowana cena brutto 5264,40 zł brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 95.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
nr 9.2.1-11/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych” została wybrana oferta firm:

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto 1 134,85 zł

Zestawienie ofert

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium Oferowana cena (zł brutto) Ilość punktów
1. Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26 -085 Miedziana Góra 1 134,85 100,00
2. Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce 1 980,00 57,32

Zamawiający informuje iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 500,00 zł brutto. W związku z powyższym zgodnie z zapytaniem ofertowym pod uwagę wzięto wszystkie oferty, które wpłynęły w ramach postępowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

12 ART SPOŻYWCZE

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-11/2022- aktualizacja z dnia 12.07.2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

11 ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. Dostawa artykułów plastycznych i piśmienniczych oraz środków czystości i artykułów higienicznych” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.