Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS, (obejmujący 6 artykułów spożywczych) mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO W POPŻ WYNOSI:

 • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1320,00 zł na osobę w rodzinie

SKIEROWANIA BĘDĄ WYDAWANIE OD DNIA 27.03.2023 DO 30.04.2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  podpisali w dniu 21 lutego 23r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim określającą wysokość i tryb przekazania przez Wojewodę środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. To już kolejna edycja programu, do którego przystępuje Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Głównym celem podejmowanych działań w ramach Programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności asystencji osobistej w formie ogólnodostępnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej od 1 marca  objął takimi działaniami osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia:

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zarówno osoby objęte wsparciem jak i zatrudnieni asystenci są mieszkańcami Gminy Łączna. Stanowi to duże ułatwienie i w znaczący sposób spełnia oczekiwana obu stron.

W ramach planowanych działań asystenci będą wspomagać uczestników w codziennych czynnościach, a Uczestnicy Programu będą mogli liczyć na wsparcie w czynnościach dnia codziennego, tj. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wyjścia z domu (wyjście do lekarza, na spacer, zakupy, załatwienie spraw urzędowych czy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych).

Osoby bardziej sprawne, będą również wspomagane w codziennych czynnościach oraz wspierane w działaniach aktywizacyjnych (wyjścia z domu, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, itp.).

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb i włączenia jej w życie społeczne.

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres; Kamionki 60, 26-140 Łączna
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem Platformy e PUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

           

Osoby, które ogrzewają dom gazem ziemnym, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. 

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej, Dział Świadczeń Rodzinnych
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej przypomina, że do 1 lutego bieżącego roku osoby, które ogrzewają swoje domy prądem mogą składać wniosek o dodatek elektryczny.

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości zasilane energią elektryczną ( pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny ).

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Podstawą przyznania świadczenia jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego.

Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki, a także nie można otrzymać dodatku do prądu jeśli korzystało się  z innego dodatku do ogrzewania np. dodatku węglowego, dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Świadczenie zostanie wypłacone do 31 marca 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w pokoju nr 4. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty lub online (ePUAP).

Informacja

Informacja dla mieszkańców Gminy Łączna dotycząca dodatku węglowego

 

            Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Łącznej   informuje,   iż   w   związku    z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym osoby, które nie otrzymały dodatku węglowego, a które prowadzą odrębne gospodarstwa domowe, w odrębnych domach/lokalach i nie jest możliwe  do  30  listopada  2022 r.  ustalenie   odrębnego   adresu   miejsca   zamieszkania  z  przyczyn  formalnych,  proszeni  są o kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu ponownego złożenia wniosku o przyznanie dodatku węglowego.

 

            Zgodnie  z  art.  2  ust.  9  wniosek  o  wypłatę  dodatku  węglowego  składa  się  w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

 

            Zgonie z art. 2 ust. 10 wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

            Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad weryfikujący prawo do otrzymania dodatku węglowego.