Informacja

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

druki wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, Kamionki 60 oraz na stronie internetowej Ośrodka oraz Urzędu Gminy Łączna.

Wnioski można złożyć także poprzez wrzucenie wniosku do specjalnej urny podawczej umieszczonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41/2548667.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021, mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60; tel.41/25-48-479) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód
z miesiąca poprzedzającego oraz informacją o posiadanym
gospodarstwie rolnym
celem uzyskania skierowania.

Od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe uprawniające
do ubiegania się o w/w pomoc wynosi:

1) 1707,20 zł dla osoby samotnej,

2) 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Zarządzenie Nr 11/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
z dnia 28.12.2021r

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Łącznej

 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r., poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   (Dz. U. 2020r. poz. 1320 z późn.zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej zarządza, co następuje:

§1

Ustalam dzień: 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącznej, w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 1 grudnia 2022 roku – obniżający wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku GOPS w Łącznej i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej GOPS w Łącznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia sprawuję osobiście.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-7/2021

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Dostawa środków czystości w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystości” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”, została wybrana oferta firm:

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 4 704,00 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-7/2021

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej  zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa środków czystości w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

7_2021 ŚRODKI CZYSTOŚCI – 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-6/2021

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej  zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa środków czystości w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

6_2021 ŚRODKI CZYSTOŚCI