ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. Dostawa artykułów plastycznych i piśmienniczych oraz środków czystości i artykułów higienicznych” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-8/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego” została wybrana oferta firm:

Drzewiarz BIS Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno oferowana cena brutto 4 963,05 zł

informacja o wyborze oferty 9.2.1.-8_2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-7/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu” została wybrana oferta firm:

Dla części 1 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Kamionkach

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

Dla części 2 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Klonowie

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

Dla części 3 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Zagórzu

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego oferenta nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja o wyborze oferty 9.2.1-7-2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-6/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych” została wybrana oferta firm:

Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18 25-150 Kielce, Podmiot Ekonomii Społecznej oferowana cena brutto 7 611,00 zł

Zbiorcze zestawienie ofert

L.p.Nazwa i adres wykonawcyKryterium Oferowana cena (zł brutto)Ilość punktów
1.Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18 25-150 Kielce7 611,00 złTAK
2.Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26 -085 Miedziana Góra4 994,84 złNIE

Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 9.2.1-6/2022 w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty. Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia 9 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone PES.

Informacja

Dnia 6 maja 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy

 (wnioski z marca)

 

na rachunki bankowe

oraz

w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz: 8:30 – 13:00

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-8/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. „Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

8_SPRZĘT KUCHENNY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2022

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu” „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

7_ WYJAZD EDUKACYJNY